Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/317
Title: Business relations hip quality products and competitive enterprise issues of interdependence between product quality and competitiveness of product
Authors: Gribincea, Alexandru
Enicov, Igor
Birca, Iulita
Keywords: marketing
product (services) quality
competitiveness
calitatea bunurilor (serviciilor)
competitivitate
маркетинг
качество товаров (услуг)
конкурентоспособность
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GRIBINCEA, Alexandru, ENICOV, Igor, BIRCA, Iulita. Business relations hip quality products and competitive enterprise issues of interdependence between product quality and competitiveness of product. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 3, pp. 20-26. ISSN 1857-4130.
Abstract: The article deals with questions related to the quality management of products based on the principles of marketing and competitiveness of the company. There was revealed that the quality of the products is adequately to the competitiveness, as the quality of products perceived by the consumer is made up of different indicators. Marketing solutions in the field of quality management provide for the establishment, provision and maintenance of consumer qualities at all stages of the product life cycle (services). The authors substantiate the necessity of a complex mechanism of marketing management of product quality. Novelty. Product quality management is one of the major problems, which is further exacerbated due to the constantly increasing demand for environmentally friendly products. At the same time, issues of product quality management (services) and increasing the competitiveness of the company is one of the main components of forecasting, strategy and policy of the company. The aim of the study is to examine the activity of economic agents to develop and implement competitiveness strategies for effective action on domestic and foreign markets. To achieve this purpose the methods of analysis, comparison, statistics, induction and deduction have been used
Articolul dat tratează aspectele ce vizează managementul calității produselor pe baza principiilor de marketing și competitivitate a companiei. A fost fundamentat faptul că calitatea produselor este raportat adecvat la competitivitate, deoarece calitatea produselor perceputa de către consumator este formată din diferiți indicatori. Soluțiile de marketing în domeniul managementului calității prevăd stabilirea, furnizarea și menținerea calităților de consum la toate etapele ciclului de viață al produsului (servicii). Autorii susțin necesitatea unui mecanism complex de management al marketingului calității produselor. Noutatea. Managementul calității produselor este una dintre problemele majore, care este exacerbată mai mult din cauza cererii în creștere pentru produsele ecologice. În același timp, problemele managementului calității produselor (serviciilor), precum și creșterea competitivității companiei reprezintă unele dintre principalele componente de prognoză, strategie și politică a companiei. Scopul studiului este de a examina activitatea agenților economici să elaboreze și să realizeze strategii de competitivitate pentru o activitate eficienta pe piețele interne și externe. Pentru a atinge acest scop, au fost utilizate metodele de analiză, comparare, metoda statistică, inducția și deducția.
В данной статье рассматриваются вопросы связанные с управлением качеством продукции на основе маркетинга и конкурентоспособности компании. Обоснованно, что качество продукции надлежащим образом связано с конкурентоспособностью, поскольку она воспринимается потребителем и состоит из различных показателей. Маркетинговые решения в области управления качеством предусматривают создание, предоставление и поддержание потребительских качеств на всех этапах жизненного цикла продукции (услуг). Авторы подчеркивают необходимость обеспечения комплексного механизма управления маркетинга качества продукции. Научная новизна заключается в том что управление качеством продукции является серьезной проблемой, которая еще более усугубляется в связи с ростом спроса на экологические продукты. В то же время, вопросы управления качеством продукции (услуг) и повышение конкурентоспособности компании являются одними из основных компонентов прогнозирования, стратегии и политики компании. Целью данного исследования является изучение активности экономических агентов в разработке и реализации эффективной стратегии конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. Для достижения этой цели использованы методы анализа, сравнения, метод статистики, индукции и дедукции.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p.26 (6 titl.). JEL Classification: D21, E61, O11, O19.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/317
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.