Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/316
Title: Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions
Authors: Rojco, Anatolii
Ivanov, Svetlana
Keywords: social protection
social protection system
social capital
interpersonal trust
institutional trust
protectie sociala
sistemul protectiei sociale
capital social
incredere interpersonala
incredere institutionala
социальная защита
система социальнои защиты
социальныи капитал
межличностное доверие
институциональное доверие
Issue Date: 2016
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, IVANOV, Svetlana.Trust evaluation of the population of the Republic of Moldova in social protection institutions. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 2, pp. 66-72. ISSN 1857-4130.
Abstract: In the Republic of Moldova, the problem of the social capital and its main indicator – the trust is less studied. The conceptual apparatus is insufficient developed and there were made very few empirical studies. Therefore, the theme of this article is very actual. The aim of the study is to implement the assess of the interpersonal trust and the trust in the social protection institutions. In the paper were used the following research methods: monographic, analytical, comparing, analogy. It was demonstrated that the level of interpersonal trust in Republic of Moldova is lower than in many other countries. The level of institutional trust is extremely low, especially in the public institutions. It was concluded that the low level of social capital is a limiting factor in improvement of the social protection system in Republic of Moldova.
În Republica Moldova, problema capitalului social și a indicatorului principal al acestuia – încrederea, este puțin studiată. Aparatul conceptual este insuficient de dezvoltat şi au fost efectuate foarte puține studii empirice. De aceea, tema articolului în cauză este de mare actualitate. Scopul studiului consta în efectuarea evaluării încrederii interpersonale și încrederii faţă de instituțiile de protecţie socială. În lucrare au fost utilizate urmatoarele metode de cercetare: monografică, analitică, comparativă, analogică. S-a demonstrat, că nivelul încrederii interpersonale în Republica Moldova este mai scăzut decât în multe țări. Nivelul de încredere institutională este extrem de scăzut, în special faţă de instituțiile de stat. S-a ajuns la concluzia, că nivelul redus al capitalului social este un factor limitator în ameliorarea sistemului de protecție socială în Republica Moldova.
В Республике Молдова проблема социального капитала и его главного показателя – доверия, исследована слабо. Недостаточно разработан понятийный аппарат, крайне мало и эмпирических исследований. Поэтому тема данной статьи является весьма актуальной. Цель исследования состоит в осуществлении оценки межличностного доверия и доверия к институтам социальной защиты. При этом, были использованы следующие методы: монографический, аналитический, сравнения, аналогов. Показано, что уровень межличностного доверия в Республике Молдова ниже, чем во многих странах. Крайне низким является уровень институционального доверия, особенно к институтам государственного уровня. Сделан вывод о том, что низкий уровень социального капитала является сдерживающим фактором при совершенствовании системы социальной защиты в Республике Молдова.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 72 (7 titl.). JEL Classification: I30, H54.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/316
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.