Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/313
Title: Coordination improvement of the “investigation - administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Authors: Iliadi, Gheorghe
Keywords: researcher
public servant
national interests
state
investigation - administration
cercetător
funcţionar public
interese naționale
stat
cercetare - administrare
исследователь
государственный служащий
национальные интересы
государство
исследование - администрирование
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: ILIADI, Gheorghe (2016). Coordination improvement of the “investigation - administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 2, pp. 29-33. ISSN 1857-4130.
Abstract: The relevance of the paper is incited by the actual economic situation. In the article the author sets the goal to describe peculiarities of the relationship investigation - administration, specify the obstacles in obtaining positive results after the process of implementing the research results and give examples of methods for improving cooperation between science and administration. The methods used for achieving the goals are analysis and synthesis, and induction and deduction. The concluded key point is that the efficient cooperation of these two types of individuals (the researcher and the public servant) in economy is the most certain way to obtain fair relations in this field.
Actualitatea temei rezidă din situația economică actuală. În articol autorul are drept scop să descrie caracteristicile relațiilor cercetare - administrare, să specifice impedimentele în calea obținerii unor rezultate pozitive după procesul de implementare a rezultatelor de cercetare și să dea exemple de metode de îmbunătățire a cooperării dintre știință și administrare. Metodele folosite pentru a realiza scopurile propuse sunt analiza și sinteza, inducția şi deducția. Punctul- cheie stability este faptul, că cooperarea eficientă a acestor două persoane (cercetătorul și funcționarul public) în economie este cea mai sigură cale de a crea relații echitabile în acest domeniu.
Актуальность данного исследования обусловлена на реальной экономической ситуации. В статье автор ставит перед собой цель описать характеристики отношений исследование - администрирование, выявлять барьеры на пути получения позитивных результатов после процесса внедрения научных результатов и приводить примеры методов улучшения кооперации науки и управления. Методы, используемые для достижения целей, являются анализ и синтез, индукция и дедукция. Ключевым выводом является то обстоятельство, что эффективное сотрудничество этих двух лиц (исследователя и государственного служащего) в экономике, является самым верным путем создания Равноправных отношений в этой области.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rus. Bibliogr.: p. 33 (6 titl.). JEL Classification: A43, B41, D63, D73.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/313
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.