Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/310
Title: World economy post-crysis developmen
Authors: Garstea, Sergiu
Bîrcă, Iulita
Gribincea, Alexandru
Keywords: economic growth
post-crisis
benefits
efficiency
crestere economica
post-criza
avantaje
eficienţă
экономический рост
кризис
пост-кризис
преимущества
эффективность
criză financiară
economic crisis
финансовый кризис
Issue Date: 2016
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GARSTEA, Sergiu, BÎRCĂ, Iulita, GRIBINCEA, Alexandru (2016). World economy post-crysis development. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2016, nr. 1, pp. 36 - 42. ISSN 1857-4130.
Abstract: Once the acute phases of the financial and euro crises were over, it was clear that it would take time for advanced economies to recover. The history of past financial crises gave a clear warning that recovery would typically be long and painful. The aim is to investigate the state of the world economy to make some conclusions for the less advanced countries, like Moldova. Research methodology involves analytical, comparative, foresight, induction and deduction methods. New development and planning institutions presume the rejection of forms of bureaucratic centralism and base on network forms of organization of the subject and the process of production, trade and services.
Odată cu trecerea fazelor acute ale crizelor euro și financiare, a devenit clar ca ţările cu economia dezvoltată vor avea nevoie de timp pentru recuperare. Istoria crizelor financiare anterioare a dat un avertisment clar că recuperarea, de regula, poate fi lungă și dureroasă. Scopul articolului este de a cerceta starea economiei mondiale și a obține unele concluzii pentru țările mai puțin avansate, precum este și Republica Moldova. Metodologia cercetă rii presupune urmatoarele metode: analiza, comparația, foresight, inducția și deducția. Noile instituții de dezvoltare și planificare presupun respingerea formelor centralismului birocratic și se bazează pe formele de organizare a subiectului și procesului de producție,a comerțului și serviciilor în rețea.
После того, как острые фазы финансового и евро кризисов закончились, стало ясно, что странам с развитой экономикой потребуется некоторое время для восстановления. История прошлых финансовых кризисов дала ясное предупреждение, что восстановление, как правило, может быть долгим и болезненным. Цель статьи состоит в исследовании состояния мировой экономики и получения некоторых выводов для менее развитых стран, как Молдова. Методология исследования включает следующие методы: анализ, сравнение, форсайт, индукция и дедукция. Новые институты развития и планирования предполагают отказ от форм бюрократического централизма и основываются на сетевых форм организации субъекта и процесса производства,торговли и услуг.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p.42 (7 titl.). JEL Classification: F63, F01, G01, H12.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/310
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
World economy post-crysis development.pdf967.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.