Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/266
Title: The reality and perspectives of achieving the millennium development goals regarding poverty in the Republic of Moldova
Authors: Ghitiu, Lilia
Novac, Alexandra
Gryga, Vitalii
Keywords: poverty
poverty eradication
development goals
multidimensional poverty indicator
saracie
eradicarea saraciei
obiective de dezvoltare
indicele multidimensional al saraciei
бедность
искоренение нищеты
цели развития
индекс многомернои бедности
Issue Date: 2015
Publisher: INCE
Citation: GHIŢIU, Lilia, NOVAC, Alexandra, GRYGA, Vitalii (2015). The reality and perspectives of achieving the millennium development goals regarding poverty in the Republic of Moldova. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 4, pp. 99-103. ISSN 1857-4130.
Abstract: The novelty of the paper consists in the importance of poverty phenomenon, which has become a serious problem both at national and regional levels in recent years. The main paper objective consists in researching of poverty eradication, which is possible just by finding multilateral and complex solutions, because of the complicated nature of this scourge of society. In this case, the involvement of international organizations has a major importance. According to the EU commitments and of international community, public assistance for development should be increased as soon as possible. But, beneficiary countries, must improve their economic and institutional governance. Thus, the Republic Moldova has aligned itself along with other countries in achieving these objectives. There where used the following research methods: systematic analysis, synthesis, logic, etc. The main scientific results of the authors in this paper are the identification, analysis and systematization of the central elements in fighting with poverty phenomenon in our country taking into account its international character.
Actualitatea prezentului articol constă în importanţa abordării multilaterale a fenomenului sărăciei, care a devenit o problemă stringentă atât la nivel naţional, cât şi regional. Articolul are ca scop central cercetarea procesului de eradicare a nivelului sărăciei care este posibilă doar prin găsirea unor soluţii complexe şi multilaterale, reieşind din caracterul complicat al acestui flagel din societatea actuală, iar implicarea organizaţiilor internaţionale este una de o importanţă majoră. Conform angajamentelor UE şi ale comunităţii internaţionale, nivelul ajutorului public pentru dezvoltare trebuie să fie majorat rapid. Ţările beneficiare ale ajutorului trebuie să se angajeze la îmbunătăţirea guvernării lor economice şi instituţionale. Astfel, Republica Moldova s-a aliniat de rând cu celelalte state în atingerea obiectivului enunţat. Metodele principale de cercetare utilizate au fost: analiza sistemică, sinteza, logica, ş.a. Principalele rezultate ştiinţifice obţinute în articol, urmare a cercetării, sunt identificarea, analiza și sistematizarea elementelor centrale în lupta cu fenomenul sărăciei în ţara noastra luând în consideraţie caracterul internaţional al acestuia.
Актуальность данной статьи состоит в том что в последние годы бедность стала серьезной проблемой на национальном и региональном уровнях. Цель данной статьи направлена на искоренение нищеты, которое требует поиска разносторонних и комплексных решений, учитывая сложный характер этого явления. В этом процессе имеет большое значение участие международных организаций. В соответствии с обязательствами ЕС и международных органов помощь для развития бедных стран, в т.ч. Молдовы, в ближайшее время должна быть увеличена. Однако, страны-бенефициары должны способствовать улучшению экономического и институционального управления. Таким образом, Республика Молдова присоединилась к другим странами для достижения данной цели. Были использованы следующие основные методы исследования: системный анализ, синтез, логика и т.д. Основные научные результаты, полученные из исследований, являются идентификация, анализ и систематизация центральных элементов в борьбе с явлением бедности в нашей стране, принимая во внимание его международный характер.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p.103 (9 titl.). JEL Classification: I3, I30, I32, I39.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/266
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GHIŢIU, Lilia, NOVAC, Alexandra, GRYGA, Vitalii. The reality and perspectives.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.