Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/262
Title: Spin-off companies and their role in knowledge-based economy elderly
Authors: Maier, Lidia
Birca, Iulita
Keywords: spin-off
enterprise
economic growth
innovation
research
întreprindere
creștere economică
inovație
cercetare
спин-офф
предприятия
экономический рост
инновации
исследования
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: MAIER, Lidia, BIRCA, Iulita. Spin-off companies and their role in knowledge-based economy elderly. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 3, pp. 112-121. ISSN 1857-4130.
Abstract: In the Republic of Moldova, the term of “spin-off” is little known, and research of the phenomenon, the possibilities for creating “spin-off” enterprises and the benefits they bring have not been achieved. The actuality of the theme is related to the need to create different groups of SMEs, given the importance that they have in the economy and the creation of new innovative enterprises (spin-offs) due to the implementation and marketing of knowledge products through the development of innovation activities and technology transfer and cooperation between SMEs and research institutions/universities. The purpose of this article is to show what companies are of “spin-off” type, the context in which there was necessary for creating them, their interaction with research organizations/universities, possible barriers to create such companies and the benefits of their creation. The following methods have been used in this article: analysis and generalization of literature, analytical materials, legislation creating innovative business abroad. As a result, it was found that “spin-off” companies are a new business model and one of the most effective and meaningful mechanisms to transfer and direct marketing knowledge from universities and public research institutions, or large companies with scientific activity. They are small businesses based on innovations and new technologies whose intellectual capital originates from organizations with scientific activity. These companies are designed to contribute to innovation, growth and jobs at local and national level and revenue generation. They are flexible and dynamic, they have great potential for growth, giving rise to fields and markets, and playing a key role in the development of high-tech clusters. There have been also drafted recommendations to facilitate the process of creating “spin-off” companies in Moldova by scientific/academic staff.
În Republica Moldova, termenul de „spin-off” este puțin cunoscut, iar cercetarea fenomenului, a posibilităților de creare a întreprinderilor de tipul „spin-off” și a beneficiilor aduse de acestea nu s-a realizat pâna acum. Actualitatea temei respective ține de necesitatea creării diferitor grupe de IMM-uri, datorită importanței pe care o au acestea în economie și de crearea unor noi întreprinderi novative (spin-off-uri) în rezultatul implementării și comercializării produselor de cunoaștere prin dezvoltarea activităților de inovare și transfer tehnologic și a cooperării dintre IMM-uri și instituțiile de cercetare/universități. Scopul prezentului articol este de a stabili ce întreprinderi se raportează la întreprinderile de tipul „spin-off”, contextul în care a apărut necesitatea de creare a acestora, interacțiunea dintre acestea și organizațiile de cercetare/universități, posibilele bariere în calea creării unor asemenea întreprinderi, dar și beneficiile aduse de crearea lor. Metodele folosite la elaborarea articolului au fost: analiza şi generalizarea literaturii de specialitate, a materialelor analitice, actelor legislative de creare a afacerilor inovative în străinătate. În rezultat, s-a constatat că întreprinderile de tipul „spin-off” sunt un nou model de afaceri și unul dintre cel mai eficient și mai semnificativ mecanism de transfer și comercializare directă a cunoștințelor din universități și instituțiile de cercetare publice sau din marile companii cu activitate științifică. Ele sunt întreprinderi mici bazate pe inovații și noi tehnologii, al căror capital intelectual are originea în organizații cu activitate științifica. Aceste întreprinderi sunt concepute pentru a contribui la inovare, creștere economică și locuri de muncă la nivel local și național și generare de venituri. Ele sunt flexibile și dinamice, dispun de un mare potențial de creștere, dând naștere la domenii și piețe noi, și jucând un rol esențial în dezvoltarea de clustere de înaltă tehnologie. De asemenea, au fost elaborate recomandări pentru a facilita procesul de creare a întreprinderilor de tipul „spin-off” în Republica Moldova de către personalul științific/universitar.
В Республике Молдова термин «спин-офф» малоизвестен, а исследования этого явления, возможностей создания предприятий типа «спин-офф» и их преимущества до сих пор не были реализованы. Актуальность этой тематики связана с необходимостью создания различных групп малых и средних предприятий, учитывая их важность и роль в экономике и создания новых инновационных предприятий («спин-офф») в результате внедрения и коммерциализации наукоемких продуктов, развития деятельности в сфере инноваций и трансфера технологий и сотрудничества между МСП и научно-исследовательскими учреждениями/университетами. Цель статьи - показать какие предприятия относятся к «спин-офф», контекст, в котором возникает необходимость их создания, взаимодействие между ними и научно-исследовательскими организациями/университетами, возможные барьеры в создании таких предприятий, а также их преимущества. Для разработки статьи были использованы такие методы как анализ и обобщение специализированной литературы, аналитических материалов, законодательства о создании инновационного бизнеса за рубежом. В результате установлено, что предприятия типа «спинофф» являются новой бизнес-моделей и одной из самых эффективных и значимых механизмов трансфера технологий и прямой коммерциализации знаний государственных научноисследовательских институтов и университетов или крупных компаний, вовлеченных в научноисследовательской деятельности. Они являются малыми предприятиями, основанных на инновациях и новых технологиях, интеллектуальный капитал которых происходит из организаций с научной деятельностью. Эти предприятия призваны содействовать инновациям, экономическому росту и созданию рабочих мест на местном и национальном уровне при генерации доходов. Они являются гибкими и динамичными, имеют большой потенциал роста, что приводит к появлению новых отраслей и новых рынков, и играют ключевую роль в развитии высокотехнологичных кластеров. Также, были разработаны рекомендации для продвижения процесса создания предприятий типа «спин-офф» в Молдове научно-исследовательским персоналом.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 120 -121 (27 titl.). Text: lb. engl. JEL Classification: G0; O3; O31; I2; M2; F63; P31; P42.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/262
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.