Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/259
Title: Comparable analysis regarding key macroeconomic indicators on Moldova’s way towards european integration
Authors: Ganciucov, Valentina
Ceban, Alina
Keywords: European Integration
national strategy
European Union
integrare europeană
strategie naţională
Republica Moldova
Uniunea Europeană
indicatori macroeconomici
Republica Moldova
Republic of Moldova
Европейская интеграция
национальная стратегия
Европейский Союз
макроэкономические показатели
Республика Молдова
macroeconomic indicators
Issue Date: 2015
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: GANCIUCOV, Valentina, CEBAN, Alina. Comparable analysis regarding key macroeconomic indicators on moldova’s way towards european integration. In: Economie şi Sociologie = Economy and Sociology. 2015, nr. 2, pp. 124-130. ISSN 1857-4130.
Abstract: As Moldova has the purpose to enter the European Union the actual situation in the country is analyzed in this article. The article gives the comparative analysis of the basic parameters of Moldova with the other European Union country-members to define the ways of development of the country in the given direction. Since 1994 relations between Moldova and the European Union have developed on an upward trajectory. The dialogue between the two sides officially started that year with the signing of the Partnership and Cooperation Agreement (PCA), which entered into force in 1998 and provided the basis for cooperation with the EU in political, commercial, economic, legal, cultural fields. EU-Moldova relations have advanced to a higher level in 2009 when the country participated in the Eastern Partnership – an instrument of European policy that favored the signing on 29 May 2013 of the Association Agreement, the document which came to replace previous PCA and that is currently the most important element of the legal framework of Moldova-EU dialogue. But beyond the respective treaties signed, individually, between EU and states that intend to join the European community, there are a number of fundamental requirements3 (criteria), which condition the process of European integration of the state with declared intentions of accession. The aim of the research is to analyze to what extent Moldovan economy meet the requirements of economic alignment with EU standards, achieving a comparative analysis of the main relevant macroeconomic indicators. Research methodology. For analysis were used analysis-synthesis method, comparison method and others. Results of the analysis. Part of the criteria analyzed converge with EU requirements, while the most relevant indicators regarding standards of living show reserves show reserves for future improvement, such as the average wage, the lending rate, the exchange rate of the Moldovan Leu against the major international currencies. There are a number of other indicators such as transparency in the banking system administration, territorial conflicts (Transnistria), etc. which are points of incompatibility with the policy of the European Union.
În prezentul studiu este analizată situaţia actuală a Republicii Moldova în contextul declarării oficiale a obiectivului strategic naţional de integrare europeana pe termen lung. Articolul cuprinde o analiză comparativă a indicatorilor social economici de baza ai Republicii Moldova cu diferite state membre UE, dar şi cu principalele forţe economice internaţionale ale momentului. Incepând cu anul 1994 relaţiile între Republica Moldova şi Uniunea Europeana s-au dezvoltat pe o traiectorie ascendentă. Dialogul între cele două părţi a debutat oficial cu semnarea în acel an a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare în 1998 şi asigura baza colaborării cu UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural. Relaţiile UE-RM au avansat la o treaptă superioară în 2009 cand RM participă la Parteneriatul Estic – un instrument de politică europeană ce a favorizat semnarea la 29 mai 2013 a Acordului de Asociere, document cea venit să înlocuiască precedentul APC, şi care constituie la momentul actual cel mai important element al cadrului juridic al dialogului RM-UE. Dar, dincolo de prevederile tratatelor bilaterale pe care le semneaza UE individual cu statele ce intenţionează să adere la comunitatea europeană, exista o serie de cerinţe (criterii) economice fundamentale, de implementarea cărora ţine durata procesului de integrare europeană a statului cu intenţii declarate de aderare. Scopul cercetării este de a analiza în ce măsură economia Republicii Moldova corespunde cerinţelor de aliniere economică la standardele UE, realizându-se o analiză comparativă a principalilor indicatori macroeconomici relevanţi. Metodologia cercetării. Pentru analiză au fost utilizate metoda analiză-sinteză, metoda comparaţiei şi altele. Rezultatele analizei. O parte din criteriile supuse analizei converg cerinţelor UE, în timp ce indicatorii cei mai relevanţi la aspectul nivel de trai prezintă rezerve de îmbunătăţire pe viitor, cum ar fi cazul salariului mediu pe economie, rata dobânzii la credite, rata de schimb a leului faţă de principalele valute internaţionale. Exista şi o serie de alţi indicatori precum transparenţa administrării în sistemul bancar, prezenţa conflictelor teritoriale (Transnistria), etc. care sunt impedimente în calea parcursului european al Republicii Moldova.
В данной работе проанализирована актуальная ситуация для Молдовы в контексте официально принятой национальной стратегии о интеграции в европейское сообщество. В статье представлен сравнительный анализ основных социально экономических показателей Республики Молдова с различными странами членов UE, а также с основными развитыми странами интернациональной экономики на данный период. Начиная с 1994 года, отношения между Республикой Молдова и Европейским Союзом развились по траектории вперед. Диалог между этими двумя сторонами вылился в официально подписанное Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве (СПС), которое вступило в силу в 1998 году и явилось основой сотрудничества с UE в области политики, торговли, экономики, культуры. Отношения UE-RM достигли нового уровня в 2009 году, когда RM участвовала в Восточном Партнерстве – один из инструментов европейской политики, который привел к подписанию 29 мая 2013г. Соглашения о Ассоциации, который следует после СПС, и который является на данный момент самым важным юридическим элементом в диалоге RM – UЕ. Однако, помимо предвиденных условий, которые подписывает UE индивидуально с странами, которые стремятся войти в европейское сообщество, существует серия требований (критериев) экономически обоснованных, исполнение которых сдерживают процесс интегрирования в европейский союз стран стремящихся к ассоциации. Цель исследований состоит в анализе в какой степени экономика Республики Молдова отвечает требованиям к приведению экономики к стандартам UE, реализуя сравнительный анализ основных макроэкономических показателей. Методология исследований. Для анализа были использованы методы анализа-синтеза, метод сравнения и др. Результаты исследований. Часть критериев проанализированных отвечают требованиям UE, в то время как показатели, которые очень важны и характеризуют жизненный уровень, представляют резерв для улучшения в будущем, например средняя зарплата в экономике, процентная ставка на кредит, обменный курс лея по отношению к основным интернациональным валютам. Существует серия показателей, например, прозрачность администрирования банковской системы, присутствие территориальной конфликтности (Приднестровье), е.т.д., которые являются препятствием на пути движения в европейский союз Республики Молдова.
Description: Abstract în lb. engl., rom., rusă. Bibliogr.: p. 130 (8 titl.). JEL Classification: E31; F15; J21; J31; E43; H63.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/259
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.