Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/194
Title: Evolutia cererii si ofertei la resursele energetice
Other Titles: Evolution of the demand and supply in energy resources
Authors: 
Maximilian, Silvestru
Gribincea, Corina
Keywords: resurse energetice
cerere
oferta
consum
produsul intern brut
energy
demand
supply
consumption
gross domestic product
Issue Date: 2013
Publisher: Complexul Editorial, IEFS
Citation: MAXIMILIAN, Silvestru, GRIBINCEA, Corina. Evolutia cererii si ofertei la resursele energetice = Evolution of the demand and supply in energy resources. În: Economie şi Sociologie. 2013, nr. 3, pp. 59-66. ISSN 1857-4130.
Abstract: Evoluţia economică, socială şi politica a societăţii umane din ultimele decenii a pus în prim plan problematica resurselor naturale de care dispune globul terestru, oamenii de ştiinţa punându-şi, cu tot mai multă seriozitate, întrebarea în ce masura aceste resurse vor putea susţine dezvoltarea economica şi în perspectivă, vor putea asigură hrana şi supravieţuirea unei populaţii în continuă creştere şi vor putea contribui la eradicarea subdezvoltării. Accentuarea unor fenomene majore – explozia demografică, tendinţa de epuizare a unor resurse naturale, deteriorarea calităţii mediului, subdezvoltarea etc. – a fost şi este discutată cu tot mai multă responsabilitate de către specialişti, elaborânduse un numar mare de prognoze pentru o perspectivă de durată variabilă. Tendinţa de epuizare a unor resurse naturale este un alt fenomen pentru lumea contemporană şi care va deveni, în mod sigur, şi mai accentuat în viitorul apropiat. Valorificarea tot mai intensa a unor resurse natural epuizabile, cu rezerve reduse, şi refacerea într-un ritm lent a unor resurse regenerabile ridică cu acuitate problema conservarii acestor resurse. În ultimele decenii, s-a accentuat tendinţa de risipa a energiei şi a materiilor prime în societate. Se produc bunuri lipsite de o absoluta utilitate, impuse în mod artificial prin reclama sau prin oscilaţiile modei, iar multe produse sunt concepute în asa fel încat să dureze puţin, pentru a-l obliga pe cumparator să le înlocuiasca. Civilizaţia de "consum" este caracterizată ca o „societate care aruncă”, populaţia statelor dezvoltate (18% din populaţia globului) risipind sub forma de deşeuri 20 pana la 25% din producţia materială a lumii. Consumul exagerat de materii prime şi combustibili a fost favorizat de preţurile relativ reduse ale acestora, menţinute sub presiunea intereselor companiilor transnaţionale, preţuri care au defavorizat, în schimb, ţările în curs de dezvoltare. În consecinţă, consumul de materii prime şi combustibili s-a orientat spre resursele cele mai uşor accesibile, care au fost intens exploatate, abandonându-se parţial unele resurse mai greu accesibile, care pot fi exploatate doar la un preţ relativ mai ridicat (de exemplu, carbunii din vestul Europei). Un exemplu grăitor de epuizare a unei resurse care se regenerează cu greu şi în timp indelungat este cel al exploatărilor neraţionale a petrolului şi materialului lemnos din padurile globului. Exploatarea lemnului s-a accentuat în mod deosebit în ultimele decenii, odata cu creşterea consumului industrial şi în alte ramuri ale economiei, ajungând la peste 3 miliarde m3 şi depăşind într-o manieră foarte îngrijoratoare nivelul capacităţii de regenerare naturală (2,7 miliarde m3/an).
Economic, social and political development of human society in recent decades put to the fore the issue of natural resources available to the earth; scientists are asking ever more seriously the question to what extent these resources can support the economic development in the future, can provide food and survival of a growing population and will be able to contribute to the eradication of underdevelopment. The emphasis of major events – the population explosion, the trend of depletion of natural resources, environmental deterioration, underdevelopment etc. – was and it is still discussed with increasing responsibility by specialists, being drafted a large number of forecasts for a variable duration perspective. The trend of depletion of natural resources is another phenomenon of the contemporary world and that will become, certainly, even more pronounced in the near future. Harnessing the increasing exhaustible natural resources with low reserves and a slow recovery of renewable resources raises acutely the issue regarding the conservation of these resources. In recent decades, there is a tendency to waste energy and raw materials in the society. There are produced goods without an absolute utility, being imposed artificially by advertising or fashion swings and many products are designed in such a way that it takes little to compel the buyer to replace them. The "consumption" civilization is characterized as a "society that throws" the population of developed countries (18% of world population) dispelling waste form 20 to 25% of the material production of the world. Excessive consumption of raw materials and fuel was favoured by their relatively low prices, maintained under the pressure of interests of transnational companies, prices that disfavoured, however, the developing countries. Consequently, consumption of raw materials and fuel turned to the easily accessible resources that have been heavily exploited, partially abandoning some less accessible resources that can be exploited only at a relatively higher price (e.g. coal from Western Europe). A good example of a resource exhaustion which regenerates hard and for a long time is the irrational exploitation of oil and wood from forests of the earth. Wood exploitation has increased especially in recent decades, with the increase in industrial consumption and in other sectors of the economy, reaching over 3 billion m3 and overtaking in a worrying manner the natural regeneration capacity (2.7 billion m3/year).
Description: 
Text paral.: lb. rom., engl. Abstract în lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 66(6 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/194
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:ArticoleItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.