Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/173
Title: Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină
Authors: Percinschi, Natalia
Maier, Lidia
Keywords: profesii liberale
liberal professions
Issue Date: 2016
Publisher: AGEPI
Citation: PERCINSCHI, Natalia, MAIER, Lidia (2016). Profesiile liberale: noțiuni generale și experiența străină. În: Intellectus. 2016, nr. 3, pp. 61-72. Abstract în lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 71(8titl.). ISSN 1810-7079.
Abstract: Profesiile liberale:noțiuni generale și experiența străină. În acest articol autorii prezintă caracteristicile, principiile fundamentale, valorile comune, definițiile profesiilor liberale, utilizate în unele țări și la nivelul Uniunii Europene, cadrul normativ pentru profesiile liberale. În condițiile Uniunii Europene, profesiile liberale sunt tratate în mod deosebit, deoarece acestea reprezintă o categorie deosebită de salariați și un pilon de bază al funcționarii oricărei economii, care nu poate fi dezvoltat decât dacă este stimulat printr-un tratament diferențiat, adecvat dublului rol economic și social, pe care profesiile liberale îl joacă, respectiv prin politici publice, administrative, fiscale sau de alta natură, clare, nediscriminatorii și menite să încurajeze, pe termen lung, această formă de antreprenoriat. Examinarea problemei în cauză s-a bazat pe un sistem simplu de abordare, folosind metodele tipice de cercetare, în principal, analiza și generalizarea experienței statelor europene, a literaturii de specialitate relevante pentru acest subiect, precum și a unor acte legislative și normativ-juridice de dezvoltare a activității persoanelor cu profesii liberale.
Liberal profesions: general notions and foreign experience. In this article there were described characteristics, the fundamental principles and common values, definitions of liberal professions, used in some countries as well as EU, the regulatory framework for liberal professions. In terms of the European Union, the liberal professions are particularly approached, because they are the basic pillar of the officials of any economy, which can’t be developed, if are not stimulated by differentia-ted treatment, suitable with double economic and social role, which they plays, or through public ad-ministrative, fiscal or other nature policy, clear, nondiscriminatory and designed to encourage for long term this form of entrepreneurship.The consideration of the matter was based on a simple approach by using typical scientific methods, mainly analysis and generalization of the experience of European countries, olso the literature relevant to the topic and some legislative and normative-legal documents in development of busine sses of people with liberal professions
Свободные профессии: понятие и опыт зарубежных стран. В статье представлены характер истики, основные принципы и общие ценности, дефиниции свободных профессий, используемые в некоторых европейских странах и на уровне ЕС, нормативно-правовая база для свободных профессий. В рамках Европейского Союза к свободным профессиям существует особый, дифференцированный подход, потому что они являются особой категорией занятых и одной из главных основ функционирования любой экономики. Данная категория не может быть развита, если не стимулировать ее деятельность в дифференцированном режиме, соответствующим той двойной экономической и социальной роли, которую они играют, или же через государственную административную, фискальную или иного характера политику, понятной, недискриминационной и предназначеной для поощрения в долгосрочной перспективе этот вид предпринимательства. Изучение данной тематики основано на простом подходе с использованием типичных методов исследования, в основном, анализ и обобщение опыта европейских стран, специализированной литературы по этому вопросу и некоторых законодательных и нормативно-правовых документов развития деятельности лиц либеральных профессий
Description: Abstract în lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 71(8titl.)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/173
ISSN: 1810-7079
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61_72_Profesiile liberale_notiuni generale si experienta straina.pdf384.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.