Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1662
Title: Fertility transition from traditional to modern model in Moldova: exploration in base on the “Generation and gender survey”
Authors: Grigoras, Ecaterina
Gagauz, Olga
Keywords: fertility transition
reproductive behavior
traditional fertility model
modern fertility model
Republic of Moldova
tranzitia fertilitatii
comportament reproductiv
model traditional al fertilitatii
model modern al fertilitatii
Republica Moldova
переход рождаемости
fertility
fertilitate
рождаемость
репродуктивное поведение
традиционная модель рождаемости
современная модель рождаемости
Республика Молдова
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: GRIGORAȘ, Ecaterina, GAGAUZ, Olga. Fertility transition from traditional to modern model in Moldova: exploration in base on the “generation and gender survey”. In: Economy and Sociology. 2022, no. 1, pp. 100-114. ISSN 2587-4187. DOI:https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-09
Abstract: In Moldova,like in other countries of Eastern Europe, after the 1990s,fertility transition fromthe traditional model to the modern one is occurring. Astable fertility decline was observed up to 2004, while the total fertility rate settled at 1.7-1.8 births per woman in the following years. Although the indicatoris higher compared to other states,the factors determining this level and the likelyfuture trends are essentialquestionsto be asked. We assumesome of the sociodemographic characteristics of women, the socioeconomic and cultural context impact the reproductive behavior and determine whether to keep the traditional model or switch to the modern one. The research isconducted to highlight the differences in women's reproductive behavior and the sociodemographic characteristics that impact the number of children born.The research is based on the" Generations and Gender Survey"conducted in Moldova in 2020. A detailed profile of women's reproductive behaviour was presented on the base of four identified clusters, which characterize the fertility transition from the traditional to the modern model. Findings reveal that the traditional model of reproductive behavior with a large family or, at most, with two childrenis prevalent. Medium and high education, late age at marriage and urban residence of women have a negativeeffect on the number of children ever born. The study quantifies the heterogeneity of reproductive behavior and has important implications forthe scientific perception of current trends and prospective fertility dynamicsin Moldova.
În Moldova, ca și în alte țări din Europa de Est, după anii 1990 are loc tranziția fertilității de la modelul tradițional la cel modern. Scăderea stabilă a fertilităţii a fost observată până în 2004, în anii următori rata totală defertilitates-a stabilit la un nivel de 1,7-1,8 naşteri pe femeie. Deșiacestindicator este mai înaltîn comparație cu alte state, factorii care determină acest nivel și tendințeleviitoare posibilele prezintăo întrebare de cercetare importantă. Presupunem că caracteristicile sociodemografice ale femeilor, particularitățile contextului socioeconomic și cultural au un impact asupra comportamentului reproductiv și determină fie păstrarea modeluluitradițional, fie trecereala cel modern. Pentru a răspunde la aceste întrebări, a fost realizatăocercetare pentru a evidenția diferențele în comportamentul reproductiv al femeilor, precum și caracteristicile sociodemografice care influențează numărul de copii născuți vreodată (mediul de reședință urban sau rural, nivelul de educație, vârsta la primul contact sexual, vârsta la prima căsătorie, vârsta la prima naștere, lungimeaintervalelor protogenezicși intergenezic).Lucrarease bazează pe cercetarea ”Generațiile și Gender”realizat în Moldova în anul 2020. Pe baza a patru grupuri identificate a fost prezentat un profil detaliat al comportamentului reproductiv al femeilor, care caracterizează tranziția fertilității de la modelul tradițional la modelul modern. Constatările arată că în Moldova modelul tradițional al comportamentuluireproductiv predomină fie cu o familie numeroasă, fie cu cel mult doi copii. Nivelulmediuși înaltde educație, vârsta târzie la căsătorie și reședința în mediul urbanalefemeilor au un efect negativ semnificativ asupra numărului de copii născuți. Studiul cuantifică eterogenitatea comportamentului reproductiv și are implicații importante în percepția științifică a tendințelor actuale și a dinamicii prospective a fertilității în Moldova.
После 1990-х годов В Молдове, как и в других странах Восточной Европы, происходит переход рождаемости от традиционной модели к современной. Устойчивое снижение рождаемости наблюдалось вплоть до 2004 г., а в последующие годы суммарный коэффициент рождаемости установился на уровне 1,7-1,8 рождений на одну женщину. Несмотря на то, что этот показатель выше, чем в других странах, вопрос о факторах, определяющих этот уровень и о возможных будущих тенденциях представляет особую важность. Мы предполагаем, что социально-демографические характеристики женщин, особенности социально-экономического и культурного контекста влияют на репродуктивное поведение и определяют либо сохранение традиционной модели, либо переход к современной. Чтобы ответить на эти вопросы, было проведено исследование, направленное на выявление различий в репродуктивном поведении женщин, а также социально-демографических характеристик, влияющих на число рожденных детей (проживание в городской или сельской местности, уровень образования, возраст начала половой жизни, возраст вступления в брак, возраст при рождении первого ребенка, длина протогенетическогои интергенетического интервалов).Работа основана на данных исследования «Поколения и гендер», проведенного в Молдове в 2020 г. На основе четырех выявленных кластеров был представлен подробный профиль репродуктивного поведения женщин, характеризующий переход рождаемости от традиционной модели к современной. Результаты показывают, что в Молдове преобладает традиционная модель репродуктивного поведения либо с многодетной семьей, либо максимум с двумя детьми. Среднее и высшее образование, поздний возраст вступления в брак и проживание в городе эти характеристики женщин оказывают отрицательное влияние на число рожденных детей. Исследование дает количественную оценку неоднородности репродуктивного поведения и имеет важное значение для научного восприятия текущих тенденций и перспективной динамики рождаемости в Молдове.
Description: Referințe bibliografice : pp. 112-114 (33 itl.). JEL Classification:J13, J29, J33. UDC:614:612.6(478).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1662
ISSN: 2587-4187
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fertility_Transition.pdf353.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.