Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1661
Title: Alternative sources of enterprise financing and the impact of COVID-19 pandemic
Authors: Ianioglo, Alina
Keywords: alternative finance
crowdfunding
entrepreneurship
finance
Fintech
peer to peer lending
venture capital
finantare alternativa
antreprenoriat
finante
creditare peer to peer
capital de risc
альтернативные финансы
краудфандинг
предпринимательство
финансы
финтех
пиринговое кредитование
венчурный капитал
impact
pandemic
COVID-19
pandemie
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: IANIOGLO, Alina. Alternative sources of enterprise financing and the impact of COVID-19 pandemic. In: Economy and Sociology. 2022, no. 1, pp. 46-57. ISSN 2587-4187. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-05
Abstract: In current conditions of digital transformation and difficulties in accessing traditional financing, alternative sources of finance acquire particular importance. At the same time, the knowledge regarding the alternative finance market is yet in its infancy, with little evidence of the effects of the Covid-19 pandemic on the alternative finance market in Moldova. Therefore, the article aims to explore financing alternatives for enterprises in Moldova and determine the effects of the Covid-19 pandemic on the alternative finance market. Additionally, there were analysed data from other reference countries. In order to achieve the objective of the study, a mixed research approach, based on both primary and secondary data, was used: analysis of statistical data, international rankings, comparison, synthesis, deduction, as well as a questionnaire-based survey designed for small and medium-sized enterprises. SMEs have proven to be vulnerable to crises. The alternative finance market in Moldova was analysed, showing that despite a rise in recent years, alternative sources of financing are still poorly developed. The study shows that enterprises face the biggest problems in accessing venture capital, financing on the securities market and use of electronic platforms to attract funding (crowdfunding, cryptocurrencies, etc.). At the same time, there was registered an improvement in accessing crowdfunding since the beginning of the pandemic.Generally, obtained results are essential for further research, practitioners and in determining measures to facilitate access to finance.
În condițiile actuale de transformare digitală și dificultăți în accesarea finanțării tradiționale, sursele alternative de finanțare capătă o importanță deosebită. În același timp, cunoștințele privind piața de finanțare alternativă sunt încă scăzute. De asemenea, nu există suficiente informații despre efectele pandemiei Covid-19 asupra pieței de finanțare alternativă din Moldova. În acest context, articolul își propune să exploreze surse alternative de finanțare pentru întreprinderile din Moldova și să determine efectele pandemiei Covid-19 asupra pieței de finanțare alternativă. În plus, au fost analizate și date din alte țări de referință. Pentru atingerea obiectivului studiului a fost utilizată o abordare mixtă de cercetare, bazată atât pe date primare, cât și pe cele secundare: analiza datelor statistice, clasamente internaționale, comparație, sinteză, deducere, precum și chestionarul pentru întreprinderile mici și mijlocii. IMM-urile s-au dovedit a fi vulnerabile la crize. A fost analizată piața de finanțare alternativă din Moldova, care a arătat că, în ciuda unei creșteri în ultimii ani, sursele alternative de finanțare sunt încă slab dezvoltate. Studiul arată că întreprinderile se confruntă cu cele mai mari probleme în accesarea capitalului de risc, finanțarea pe piața valorilor mobiliare și utilizarea platformelor electronice pentru a atrage finanțare (crowdfunding, criptomonede etc.). Totodată, de la începutul pandemiei s-a înregistrat o îmbunătățire a accesului la crowdfunding. În general, rezultateleobținute sunt importante pentru cercetările ulterioare, practicieni și elaborarea măsurilor de facilitare a accesului la finanțare.
В современных условиях цифровой трансформации и сложности доступа к традиционному финансированию особое значение приобретают альтернативные источники финансирования. В то же время знания о рынке альтернативных финансов все еще находятся на начальной стадии, кроме того, недостаточно исследовано влияние пандемии Covid-19 на рынок альтернативных финансов в Республике Молдова. Таким образом, цель статьи состоит в исследовании альтернативных источников финансирования предприятий в Республике Молдова и определении влияния пандемии Covid-19 на рынок альтернативных финансов. Кроме того, были проанализированы данные из других стран. Для достижения цели исследования был использован смешанный исследовательский подход, основанный как на первичных, так и на вторичных данных: анализ статистических данных, международных рейтингов, сравнение, синтез, дедукция, а также анкетный опрос малых и средних предприятий. МСП оказались уязвимыми перед кризисами. Был проанализирован рынок альтернативного финансирования в Республике Молдова, который показал, что, несмотря на рост в последние годы, альтернативные источники финансирования все еще слабо развиты. Исследование показывает, что наибольшие проблемы у предприятий возникают при доступе к венчурному капиталу, финансированию нарынке ценных бумаг и использовании электронных площадок для привлечения финансирования (краудфандинг, криптовалюты и др.). В то же время было отмечено улучшение доступа к краудфандингу с начала пандемии. В целом, полученные результаты важны для дальнейшихисследований, практиков и при определении мер по облегчению доступа к финансам.
Description: Referințe bibliografice : pp. 56-57 (12 itl.). JEL Classification: G20, G30, O16, L26. UDC:336.648.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1661
ISSN: 2587-4187
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALTERNATIVE_SOURCES_OF_ENTERPRISE.pdf623.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.