Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1606
Title: Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of the Republic of Moldova
Authors: Stratan, Alexandru
Gutium, Tatiana
Keywords: non-observed economy
single-equation models
economie neobservata
indicatori economici
analiza regresionala
modelare economico-matematica
economic and mathematical modeling
economic indicators
regression analysis
ненаблюдаемая экономика
экономические показатели
регрессионный анализ
экономико-математическое моделирование
Republica Moldova
Republic of Moldova
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: STRATAN, Alexandru, GUTIUM, Tatiana. Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of the Republic of Moldova. In: Economy and sociology. 2022, no. 1, pp. 6-18. ISSN 1857-4130. DOI:https://doi.org/10.36004/nier.es.2022.1-01
Abstract: The non-observed economy is an integral part of the modern economic system, representing a threat to economic security in conditions of slow stagnation. The relevance of this study lies in the fact that the identification of factors influencing the non-observed economy makes it possible to develop proposals to combat this phenomenon. At the same time, some problems in econometrically modeling the dependence of the non-observed economy on socio-economic indicators are highlighted. The novelty and purpose of the study is the construction of models with one equation, where the endogenous variable is the level of the non-observed economy in value terms and the share of the non-observed economy in GDP. The main research methods are regression analysis and economic and mathematical modeling. At the first step of the study, the identified main factors of influence that determine the size of the shadow economy in twenty-eight countries of the world were systematized. In the next step, exogenous variables were identified based on the statistical data published by the National Bureau of Statistics of Moldova. The econometric analysis software EViews 9 was used to develop the models of the dependence of the non-observed economy in Moldova on socio-economic indicators. Single-equation models were tested and checked first-order and second-order autocorrelation of the regression errors and heteroscedasticity. The constructed models showed that the growth of the main sectors of the national economy and an increase in the unemployment rate lead to the growth of the non-observed economy in Moldova, while the rise in foreign trade turnover, namely imports, negatively affects the endogenous variable. There is a negative relationship between the freight turnover and the level of the non-observed economy.
Economia neobservată este o parte integrantă a sistemului economic modern, reprezentând un pericol pentru securitatea economică a statului în condițiile stagnării latente. Relevanța acestui studiu constă în faptul că identificarea factorilor care influențează economia neobservată face posibilă elaborarea propunerilor de combatere a acestui fenomen. Totodată, se evidențiază unele probleme în elaborarea modelelor econometrice a dependenței economiei neobservate de indicatorii socio-economici. Noutatea și scopul studiului este construirea modelelor care conțin o singură ecuație, în care variabila endogenă este nivelul economiei neobservate în expresie valorică și ponderea economiei neobservate în PIB. Principalele metode de cercetare sunt analiza regresională și modelarea economico-matematică. La prima etapă a studiului, au fost sistematizați principalii factori de influență care determină nivelul economiei tenebre în douăzeci și opt de țări ale lumii. La etapa următoare, în baza seriilor de date statistice publicate de Biroul Național de Statistică al Moldovei, au fost identificate variabilele exogene. La elaborarea modelelor dependenței economiei neobservate în Moldova de indicatorii socio-economici, a fost utilizat programul de analiză econometrică EViews 9. Modelele cu o singură ecuație au fost testate, inclusiv a fost efectuată testarea autocorelării erorilor de ordin întâi și doi, și heteroscedasticității. Modelele construite au arătat că creșterea principalelor sectoare ale economiei naționale și majorarea ratei șomajului duc la sporirea economiei neobservate în Moldova, în timp ce majorarea volumului comerțului exterior, și anume a importurilor, are un impact negativ asupra variabilei endogene. O relație negativă se înregistrează între parcursul mărfurilor și nivelul economiei neobservate.
Ненаблюдаемая экономика является неотъемлемой частью современной экономической системы и представляет угрозу для экономической безопасности государства в условиях вялотекущей стагнации. Релевантность данного исследования состоит в том, что выявление факторов влияния на ненаблюдаемую экономику позволяет разработать предложения по борьбе с данным явлением. В то же время, при эконометрическом моделировании зависимости ненаблюдаемой экономики от социально-экономических показателей были выявлены некоторые проблемы. Новизна и цель исследования — построение ряда моделей с одним уравнением, где эндогенной переменной выступают уровень ненаблюдаемой экономики в стоимостном выражении и доля ненаблюдаемой экономики в ВВП. Основные методы исследования: регрессионный анализ и экономико-математическое моделирование. На первом этапе исследования были систематизированы выявленные основные факторы влияния, определяющие размер теневой экономики в двадцати восьми странах мира. На следующем этапе, отталкиваясь от статистических данных, опубликованных Национальным Бюро Статистики Молдовы, были определены экзогенные переменные. При построении моделей зависимости ненаблюдаемой экономики в Молдове от социально-экономических показателей, была использована программа эконометрического анализа EViews 9. Модели с одним уравнением были протестированы, в том числе на автокорреляцию случайных отклонений первого и второго порядка, и на наличие гетероскедастичности. Построенные модели показали, что рост основных отраслей национальной экономики, а также повышение уровня безработицы приводит к росту ненаблюдаемой экономики в Молдове, в то время как увеличение внешнеторгового оборота, а именно импорта, отрицательно влияет на эндогенную переменную. Отрицательная зависимость была выявлена между грузооборотом и уровнем ненаблюдаемой экономики.
Description: Text: lb. engl. Abstract: lb. engl., rom., rusă. Referinţe bibliografice: p. 18 (19 titl.). JEL Classification: E26, O17, C20. UDC: 330.43(478)
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1606
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Econometric_assessment_of_the_impact_of_economic_indicators.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.