Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1536
Title: Soluții financiare de promovare a practicilor verzi în domeniul antreprenorial
Other Titles: Financial solutions to promote green practices in the entrepreneurial field
Authors: Ungur, Cristina
Keywords: economie verde
instrumente financiare
politica bugetar-fiscală
green economy
financial instruments
budgetary-fiscal policy
antreprenoriat
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: UNGUR, Cristina. Soluții financiare de promovare a practicilor verzi în domeniul antreprenorial = Financial solutions to promote green practices in the entrepreneurial field. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău, 2022, vol. II, pp. 114-121. ISBN 978-99753529-9-4 (PDF).
Abstract: Dezvoltarea economica bazata pe folosirea iraționala a resurselor este recunoscuta la nivel mondial drept una periculoasa și daunatoare mediului. Tranziția spre modele sustenabile de dezvoltare reprezinta o necesitate stringenta fara de care omenirea nu va supraviețui in urmatoarele decenii. In acest articol am urmarit scopul de a prezenta soluțiile financiare care pot fi aplicate pentru a asigura o tranziție amiabila a antreprenorilor din Republica Moldova spre un model ”verde” de activitate. In cadrul prezentei cercetari am analizat legislația fiscala naționala in domeniul mediului, am sistematizat principalele instrumente financiare de susținere a economiei verzi care exista in practica mondiala și am evaluat impactul implementarii acestor instrumente la nivel național. Studiul efectuat a condus la formularea unei serii de recomandari pentru autoritați in vederea promovarii practicilor verzi in domeniul antreprenorial. In concluzie, am stabilit ca aplicarea corecta și echilibrata a instrumentelor financiare poate contribui la crearea unei noi economii – eficiente, inofensive și responsabile. Articolul a fost realizat in cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare in Republica Moldova
Economic development based on the irrational use of resources is globally recognized as dangerous and harmful to the environment. The transition to sustainable development models is an urgent need and without it, humanity will not survive in the coming decades. In this article, we aimed to present the financial solutions that can be applied to ensure an amicable transition of entrepreneurs in the Republic of Moldova to a "green" model of activity. In the present research, we analyzed the national fiscal legislation in the field of environment, we systematized the main financial instruments for green economy support that exist in the world practice and we evaluated the impact of the implementation of these instruments at national level. The study led to the formulation of a series of recommendations for authorities to promote green practices in entrepreneurship. In conclusion, we have established that the correct and balanced application of financial instruments can contribute to the creation of a new economy - efficient, harmless and responsible.This study was developed within the State Program 20.80009.0807.22 Development of the mechanism of formation of the circular economy in the Republic of Moldova.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 121 (8 titl.). JEL Classification: H23, Q5.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1536
ISBN: 978-99753529-9-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOLUȚII_FINANCIARE_DE_PROMOVARE_A_PRACTICILOR_VERZI.pdf471.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.