Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1532
Title: Inegalitatea nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova și măsurile de reducere a acesteia
Authors: Rojco, Anatolii
Heghea, Ecaterina
Keywords: populatie urbana
populatie rurala
nivel de trai
conditii de trai
autoevaluarea nivelului de trai
inegalitate
masuri de reducere a inegalitatii
urban population
rural population
standard of living
living conditions
self-assessment of living standards
inequality
measures to reduce inequality
Issue Date: 2022
Publisher: INCE
Citation: ROJCO, Anatolii, HEGHEA, Ecaterina. Inegalitatea nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova și măsurile de reducere a acesteia. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in the conditions of globalization: conferința internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XV-a, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chișinău: INCE, 2022, vol. II, pp. 324-331. ISBN 978-99753529-9-4 (PDF).
Abstract: In Republica Moldova, inegalitatea nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale se manifesta in aproape toate domeniile ale activitații umane. Problema inegalitații a devenit și mai acuta drept urmare a pandemiei COVID-19 și a celei mai grave secete din anul 2020. Acest fapt necesita o evaluare cuprinzatoare a inegalitații nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale și identificarea factorilor care au cea mai mare influența asupra acestui proces. Inegalitatea este un obstacol serios in calea dezvoltarii regionale echilibrate, accentueaza diferențierea sociala a populației și sporește riscul saraciei in randul satenilor. In acest sens, exista o necesitate obiectiva de a elabora masurile științific fundamentate de reducere a inegalitații nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova. Scopul cercetarii. Efectuarea unei evaluari complexe a nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova. Pe aceasta baza, de a determina relațiile cauza-efect care determina procesele de inegalitate in diferite domenii ale activitații umane. Elaborarea masurilor de imbunatațire a nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova. Metode de cercetare: monografica, statistica, comparativa, analogiilor, analiza și sinteza. Rezultatele cercetarii. Evaluarea inegalitații nivelului de trai al populației urbane și rurale din Republica Moldova dupa urmatorii indicatori: marimea și structura veniturilor disponibile și a cheltuielilor de consum; marimea salariului și a pensiei medii lunare; nivelul și structura populației sarace dupa mediul de reședința. Evaluarea inegalitații condițiilor de trai ale populației urbane și rurale in funcție de asigurare cu locuințe și utilitați comunale; asigurare cu obiecte de folosința indelungata; acces la asistența medicala și educație de calitate; consumul de alimente pe cap de locuitor. Elaborarea masurilor de reducere a inegalitații nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova.
In the Republic of Moldova, the inequality of the level and living conditions of the urban and rural population is manifested in almost all areas of human activity. The problem of inequality has become even more acute as a result of the COVID-19 pandemic and the worst drought of 2020. This requires a comprehensive assessment of the inequality of living standards and living conditions of the urban and rural population and the identification of the factors that have the greatest influence on this process. Inequality is a serious obstacle to balanced regional development, accentuates the social differentiation of the population and increases the risk of poverty among the villagers. In this regard, there is an objective need to develop scientifically substantiated measures to reduce inequality in living standards and conditions of the urban and rural population of the Republic of Moldova. The purpose of the research. Carrying out a complex assessment of the level and living conditions of the urban and rural population in the Republic of Moldova. On this basis, to determine the cause-effect relationships that determine the processes of inequality in different areas of human activity. Elaboration of measures to improve the standard and living conditions of the urban and rural population in the Republic of Moldova. Research methods: monographic, statistical, comparative, analogies, analysis and synthesis. Research results. Assessment of the inequality of living standard of the urban and rural population in the Republic of Moldova according to the following indicators: size and structure of disposable income and consumption expenditures; the size of the average monthly salary and pension; the level and structure of the poor population by place of residence. Assessing the inequality of living conditions of the urban and rural population according to the provision of housing and communal utilities; insurance with durable objects; access to quality healthcare and education; food consumption per capita. Elaboration of measures to reduce the inequality of the level and living conditions of the urban and rural population in the Republic of Moldova.
Description: Text: lb. rom. Abstract: lb. rom., engl. Referințe bibliografice: p. 331 (7 titl.). JEL Classification: D63, I32, R2.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1532
ISBN: 978-99753529-9-4
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INEGALITATEA_NIVELULUI_SI_CONDITTIILOR_DE_TRAI_ALE_POPULATIEI_URBANE.pdf504.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.