Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1486
Title: Familiile etnic-mixte în contextul transformării relațiilor interetnice în Republica Moldova
Authors: Cazacu, Olesea
Keywords: familii etnic-mixte
relatii interetnice
distanta sociala
Republica Moldova
ethnic-mixed families
interethnic relations
social distance
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: CAZACU, Olesea. Familiile etnic-mixte în contextul transformării relațiilor interetnice în Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Sesiunea ştiinţifică: “Transformări demografice şi priorităţi de politici” : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018, pp. 231-242. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Abstract: Fiind o parte componentă a unei sau a două etnii, familia reprezintă un mediu de desfășurare a proceselor etnice, având un rol important în evoluția structurii etnodemografice a populației, în formarea identității etnice și în interacțiunea diferitor culturi. Familiile etnic-mixte reflectă caracterul complex al proceselor de interacțiune interetnică și, prin urmare, evoluează ca un indicator al relațiilor interetnice în țară. În articol sunt analizate transformările relațiilor interetnice în Republica Moldova, distanța socială dintre grupurile etnice și rolul familiilor etnic-mixte în procesul de dezvoltare a relațiilor interetnice. Metode de cercetare: analiza datelor statistice și recensământului, studiul propriu, analiza secundară a studiilor din domeniu. Rezultatele cercetării au demonstrat că respondenții din familiile etnic-mixte manifestă un grad mai înalt de acceptare a celorlalte etnii, ponderea acestora înregistrând o valoare aproape dublă față de cei din căsătoriile omogene. Se constată un nivel de acceptare destul de ridicat față de căsătoriile cu cetățenii altor state, dar mai scăzut față de persoanele de altă confesiune religioasă. Factorul cu cel mai pronunțat impact asupra acceptării și respingerii altor etnii ține de experiența personală, care în cadrul familiilor etnic-mixte se acumulează. Distanța socială față de celelalte etnii se reduce simțitor în cazul în care respondentul cunoaște personal și/sau chiar are în cercul social propriu reprezentanți ai acestor grupuri.
Being a distinct element of one or two ethnic groups, the family represents an environment for the development of ethnic processes, having an important role in the evolution of the ethno-demographic structure of the population, in the formation of ethnic identity and in the interaction of different cultures. Ethnic-mixed families reflect the complexity of interethnic interaction processes and therefore evolve as an indicator of interethnic relations in the country. The article analyzes the transformation of interethnic relations in the Republic of Moldova based on social distance between ethnic groups and the role of mixed ethnic families in the process of interethnic relations development. Research methods: analysis of statistical data and census, own study, secondary analysis of studies in the field. Author’s research indicates that respondents originated from ethnic mixed families show a higher degree of acceptance of the other ethnic groups, their share being almost double the value of those from homogeneous marriages. There is a high level of acceptance of marriages with citizens of other states, but lower – for marriages among people with different religious background. The most prominent factor impacting acceptance and/or rejection of other ethnicities is the personal experience, which in the mixed ethnic families accumulates in the first place. The social distance from the other ethnicities is considerably reduced if the respondent knows personally and / or even has representatives of these groups in their own social circle or family.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: p. 242 (11 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1486
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAMILIILE_ETNIC-MIXTE_IN_CONTEXTUL_TRANSFORMARI_ RELAȚIILOR.pdf981.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.