Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1474
Title: Dinamica mortalității premature în ultimele doua decenii: studiu comparativ Republica Moldova-Estonia
Authors: Pahomii, Irina
Keywords: mortalitate prematura
cauze de deces
Republica Moldova
Estonia
premature mortality
causes of death
Republic of Moldova
deces
mortality
Issue Date: 2018
Publisher: INCE
Citation: PAHOMII, Irina. Dinamica mortalității premature în ultimele doua decenii: studiu comparativ Republica Moldova-Estonia. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Sesiunea ştiinţifică: “Transformări demografice şi priorităţi de politici” : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediția a XIII-a, 11-12 octombrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018, pp. 45-56. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Abstract: Mortalitatea prematură are repercusiuni esențiale atât la nivel individual, cât și cu un impact sumar destul de important la nivel social, generând pierderi socioeconomice majore. Pentru analiza mortalității premature a fost utilizată rata standardizată a mortalității premature (RMPS) pentru grupul de vârstă 1-64 ani și indicatorul Ani Potențiali de Viață Pierduți (APVP) și Ani Potențiali de Viață Pierduți Standardizat (APVPS) pe cauze majore de deces. Analiza a fost realizată atât pe sexe cât și în profil comparativ – Republica Moldova-Estonia. Rezultatele cercetării demonstrează că RMPS pentru bărbați excede pe cea observată pentru femei de 2-3 ori, decalajul păstrându-se constant pe tot parcursul perioadei analizate, 2000-2016. În anul 2000, ponderea deceselor premature pentru femei a constituit aproximativ 30% pentru Republica Moldova și sub 20% pentru Estonia. Pentru bărbați, acestea au fost de 46.5% și 46.6% respectiv. În cazul bărbaților din Estonia, ponderea deceselor premature s-a redus de la aproximativ 50% la o treime din totalul deceselor. Pentru Republicii Moldova se înregistrează o stagnare și creștere lentă a ponderii deceselor premature în numărul total de decese. APVPS pentru bărbații din Estonia este caracterizat de un trend comun și ferm de reducere pentru toate cauzele de deces, pe când pentru Republica Moldova sunt urmărite fluctuații ale acestui indicator. La femei se conturează un trend de reducere a APVPS pentru toate cauzele de deces, însă aceasta este mult mai slabă comparativ cu situația observată în Estonia. Cele mai mari pierderi sunt provocate de APVPS prin tumori, bolile sistemului cardiovascular și bolile sistemului digestiv.
Premature mortality has key repercussions at both an individual level and a significant social impact, generating major socio-economic losses. For the premature mortality analysis were used, the standardized premature mortality rate (SPMR) for the age group 1-64 years and the YPLL and Standardized YPLL for major causes of death. The analysis was performed by gender and comparative profile - Republic of Moldova-Estonia. Research results demonstrate that SPMR for males exceeds that observed for women by 2-3 times and the gap remaining constantly throughout the analysed period, 2000-2016. In 2000, the proportion of premature deaths for women constituted about 30% for the Republic of Moldova and less than 20% for Estonia. For men, they were 46.5% and 46.6% respectively. For men in Estonia, share of premature mortality decreased from about 50% to one-third of total deaths. For the Republic of Moldova is registered a stagnation and a slow increase in the share of premature deaths from total number of deaths. SPYLL for men in Estonia is characterized by a common and firm trend of reduction for all causes of death; while the Republic of Moldova is characterized by fluctuations of that indicator. For women, there is a trend to reduce SPYLL for all causes of death, but the reduction is much lower compared to the situation observed for Estonia. The greatest losses are caused by SPYLL through neoplasms, cardiovascular system diseases and digestive system diseases.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: pp. 55-56 (27 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1474
ISBN: 978-9975-3272-2-0
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DINAMICA_MORTALITATI_ PREMATURE_IN_ULTIMELE_DOUA_DECENII.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.