Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1296
Title: A second chance for entrepreneurs in the Republic of Moldova: challenges and solutions
Authors: Novac, Alexandra
Aculai, Elena
Maier, Lidia
Keywords: entrepreneurship
bankruptcy
business failure
antreprenoriat
faliment
eșec
afacere
business
предпринимательство
банкротство
бизнес
Issue Date: 2021
Publisher: Complexul Editorial al INCE
Citation: NOVAC, Alexandra, ACULAI, Elena, MAIER, Lidia. A second chance for entrepreneurs in the Republic of Moldova: challenges and solutions. In: Economy and Sociology. 2021, no. 1, pp. 40-51. ISSN 1857-4130.
Abstract: The relevance of offering a second chance is determined not only by the need to mitigate the consequences of business failure and motivate the entrepreneur to continue his entrepreneurial activity, but also by the impact on the country's economy, as business closure leads to job losses, a worsening of the financial possibilities of the national and local budgets, reduction of competition and other negative trends in the internal market. The importance of these issues has increased significantly in the context of the COVID-19 pandemic, leading to significant deterioration of the Moldovan business environment. The aim of the paper is to identify the barriers and needs of entrepreneurs, who face financial or other difficulties, are in a state of insolvency, have gone through restructuring/bankruptcy proceedings and would like to benefit from a second chance in Moldova. The research methodology is based on the analysis of legislative acts in the field; statistical data analysis; the results of 16 semi-structured interviews with entrepreneurs on elucidating the factors that favor and hinder the entrepreneurial activity, related to obtaining a second chance in business. The interviews were conducted between April and August 2018. The research results showed that both internal factors (insufficient financial resources, knowledge of crisis management, mismanagement, insufficient staff qualification, including the entrepreneurial skills / experience of the owners, the lack of people with certain professions) and external (related to insolvency legislation, limited information on the possibilities that can be used in case of failure) are determining for taking a second chance.
Relevanța oferirii celei de-a doua șanse este determinata nu doar de necesitatea atenuarii consecințelor eșecului in afaceri și motivarii antreprenorilor sa-și continue activitatea antreprenoriala ci, de asemenea, de impactul asupra economiei, deoarece inchiderea intreprinderilor conduce la reducerea locurilor de munca, inrautațirea posibilitaților financiare ale bugetelor naționale și locale, reducerea concurenței și la alte tendințe negative pe piața interna. Importanța acestor probleme a crescut semnificativ in contextul pandemiei COVID-19, ducand la deteriorarea semnificativa a mediului de afaceri moldovenesc. Scopul cercetarii este de a identifica barierele și necesitațile antreprenorilor, care se confrunta cu dificultați financiare sau alte probleme cu caracter nefinanciar, sau se afla in stare de insolvabilitate, sau au trecut prin procedurile de restructurare sau faliment si ar dori sa beneficieze in mod rapid de a doua sansa. Metodologia de cercetare se bazeaza pe analiza actelor legislative in domeniu; analiza datelor statistice; rezultatele a 16 interviuri semi structurate cu antreprenorii privind elucidarea factorilor, care favorizeaza și impiedica activitatea antreprenoriala, legate de obținerea unei a doua șanse in afaceri. Interviurile au fost realizate in perioada aprilie-august 2018. Rezultatele cercetarii au aratat ca atat factorii de ordin intern (insuficienta resurselor financiare, a cunoștințelor in gestionarea crizelor, management defectuos, insuficiența calificarii personalului, inclusiv a abilitaților/experienței antreprenoriale a proprietarilor, lipsa persoanelor cu anumite profesii, etc), cat și de ordin extern (ce țin de legislația privind insolvabilitatea, informații limitate privind posibilitațile care pot fi utilizate in caz de eșec, etc) in diferite situații sunt determinanți pentru a beneficia de o a doua șansa.
Актуальность предоставления второго шанса определяется не только необходимостью смягчения последствий неудач в бизнесе для частных предпринимателей и их мотивацией к продолжению предпринимательской деятельности, но также и влиянием на экономику страны в целом, поскольку закрытие предприятий малого и среднего бизнеса приводит к резкому сокращению рабочих мест, существенному ухудшению финансовых возможностей национального и местных бюджетов, неминуемому снижению конкуренции и другим негативным тенденциям на внутреннем рынке. Важность указанных проблем особенно возросла в условиях актуальной пандемии КОВИД-19, которое привело к существенному ухудшению бизнес-среды в Республике Молдова. Целью исследования является выявление препятствий и потребностей предпринимателей частного бизнеса, которые сталкиваются с определенными финансовыми трудностями или другими нефинансовыми проблемами, либо находятся в состоянии несостоятельности, либо прошли процедуру реструктуризации или банкротства и хотели бы быстро получить второй шанс в Республике Молдова. Методология исследования основана на анализе национальных законодательных актов в данной области; анализе статистических данных; результатах 16 углубленных полустуктурированных интервью с предпринимателями по выявлению факторов, способствующих и препятствующих предпринимательской деятельности, связанных с получением второго шанса в бизнесе. Интервью проводились в период с апреля по август 2018 года. Результаты исследования показали, что, как внутренние факторы (недостаточные финансовые ресурсы, узкие знания в области антикризисного управления, плохое управление, недостаточная квалификация персонала, в том числе предпринимательские навыки/опыт собственников, отсутствие людей с определенными профессиям, и т. д.), так и внешние факторы (связанные с законодательством о несостоятельности, ограниченная информация о возможностях, которые могут быть использованы предпринимателями в случае неудачи в бизнесе и т. д.) в разных ситуациях могут иметь решающее значение для быстрого получения второго шанса в бизнесе.
Description: Abstract în lb. engl., rom, rusă. Bibliogr.: pp. 50-51(11 titl.). DOI: https://doi.org/10.36004/nier.es.2021.1-04. JEL Classification: G33, L26, L38, O20, O29. CZU: 334.72(478).
URI: https://economy-sociology.ince.md/a-second-chance-for-entrepreneurs-in-the-republic-of-moldova-challenges-and-solutions/
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1296
ISSN: 1857-4130
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A-second_chance_for_entrepreneurs_in_the_Republic_of_Moldova.pdf441.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.