Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1178
Title: Tendinţele de bază ale dezvoltării sectorului IMM-urilor în Republica Moldova prin prisma activităţilor economice
Authors: Novac, Alexandra
Ghitiu, Lilia
Keywords: intreprinderi mici si mijlocii
activitate economica
Republica Moldova
small and medium-sized enterprises
Republic of Moldova
Issue Date: 2015
Publisher: USEM
Citation: NOVAC, Alexandra, GHIŢIU, Lilia. Tendinţele de bază ale dezvoltării sectorului IMM-urilor în Republica Moldova prin prisma activităţilor economice. In: Vector European. 2015, nr. 2, pp. 77-87. ISSN 2345-1106.
Abstract: Sectorul IMM-urilor din Republica Moldova contribuie multilateral la dezvoltarea economică a ţării. Principalele avantaje ale întreprinderilor mici şi mijlocii au fost investigate pe deplin şi confirmate de practica activităţilor economice a ţărilor cu economie de piaţă şi constau în următoarele: un nivel înalt de flexibilitate, iniţiativă, dinamism; susceptibilitate înaltă la tehnologii noi şi originale, inovaţii; lipsa birocraţiei şi a formalismului în organizarea activităţii întreprinderii; o capacitate mai mare pentru a asigura diversificarea produselor şi serviciilor, în conformitate cu cererea; produsele IMM-urilor, într-o măsură mai mare, corespund tendinţelor moderne de individualizare a cererii. Dat fiind faptul, că structura sectorului economic de afaceri din Republica Moldova este bazată preponderent pe IMMuri, rolul acestuia în dezvoltarea sectoarelor economice necesită o atenţie deosebită. În lucrare au fost identificate tendinţele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în a.2008-2014, inclusiv analizată dezvoltarea sectorului IMM din punctul de vedere al dimensiunii întreprinderilor (micro, mici şi mijlocii) şi sectoarelor economice.
Moldovan SME sector contributes to multilateral economic development of the country. The main advantages of small and medium enterprises have been fully investigated and confirmed by the business practices of countries with market economies and consist in the following: a high level of flexibility, initiative, dynamism; high susceptibility to new and original technologies, innovations; lack of bureaucracy and formalism in the organization of enterprise activity; a greater capacity to ensure the diversification of products and services in line with demand; SME products, in a larger extent, correspond to the modern trends of the individualization of demand. Given that the economic structure of the business sector in Moldova is based mainly on SMEs, its role in developing economic sectors requires special attention. The basic trends in the development of SMEs during 2008-2014 years has been identified, including the development of the SME sector in terms of size enterprises (micro, small and medium enterprises) and economic sectors has been analyzed.
Description: Abstract în lb. rom., engl. Referinţe bibliografice: pp. 86-87 (3 titl.). JEL Classification: E100, O39, H00.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1178
ISSN: 2345-1106
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendintele_de_baza_ale_dezvoltarii_sectorului_IMM-urilor_in_Moldova.pdf309.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.