Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1112
Title: Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Authors: Gangan, Svetlana
Doga, Valeriu
Bîrcă, Iulita
Keywords: marketing online
piaţă
client
furnizor
comunicare
online marketing
market
customer
supplier
Issue Date: 2020
Publisher: Complexul Editorial, INCE
Citation: GANGAN, Svetlana, DOGA, Valeriu, BÎRCĂ, Iulita. Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova. In: Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice. 2020, editia a X-a, pp. 6 - 10. ISSN 1857-3630; ISBN 978-9975-4326-6-5.
Abstract: Marketingul online este o realitate de care ar trebui să ţină cont orice entitate din Republica Moldova, indiferent de dimensiunea acesteia. Aplicarea strategiilor de marketing în acest domeniu trebuie realizată concomitent cu noile posibilităţi şi tehnologii de afaceri online și, desigur, trebuie dezvoltate în continuu. Scopul acestei lucrări este de a cerceta definiția termenului de marketing și componentele acestuia, punânduse accent pe importanta marketingului online. De asemenea, a fost analizat avantajul competitiv și strategia marketingului de selectare a unor segmente de piaţă. Au fost studiate instrumentele de marketing; tehnicile „celor trei Mai marketingului”: Market (Piață), Mesaj și Mediu; aspectele marketingului, dar și particularitățile activității în mediul online. Studiul se bazează pe datele cercetării realizate împreună cu studenții Universității Agrare de Stat din Moldova și pe rezultatele cercetărilor realizate anterior în cadrul proiectelor științifice. În lucrare se relevă că cercetarea pieței este foarte importantă, iar una din componentele esenţiale ale marketingului constă în comunicarea cu clientela de pe piețele selectate, ce include ascultarea clienţilor și adaptate la necesităţile diverselor tipuri de clienți. La fel, trebuie să accentuăm și semnificaţia mesajelor concrete de marketing. Totodată, considerǎm oportună instituirea funcţiei de comunicare de marketing online în cadrul structurilor administrativ-teritoriale de marketing, pentru care se impune realizarea obligatorie a unei pregătiri temeinice de preimplementare, până la intrarea companiei în mediul online şi crearea noilor canale de afaceri. În opinia noastră, este necesară includerea unor specializări din domeniul marketingului online în planurile de învăţământ universitar.
Online marketing is a reality that any entity in the Republic of Moldova should take into account, regardless of its size. The application of marketing strategies in this field must be done at the same time as the new possibilities and technologies of online business and, of course, must be continuously developed. The purpose of this paper is to research the definition of the term marketing and its components, emphasizing the importance of online marketing. Also, the competitive advantage and the marketing strategy of selecting some market segments were analyzed. Marketing tools were studied; the techniques of the “three M’s of marketing”: Market, Message and Environment; aspects of marketing, but also the particularities of the activity in the online environment. The study is based on research data conducted together with students of the State Agrarian University of Moldova and on the results of research previously conducted in scientific projects. The paper reveals that market research is very important, and one of the essential components of marketing is to communicate with customers in selected markets, which includes listening to customers and tailored to the needs of various types of customers. We must also emphasize the significance of concrete marketing messages. At the same time, we consider it opportune to establish the online marketing communication function within the administrative-territorial marketing structures, for which a thorough pre-implementation training is mandatory, until the company enters the online environment and the creation of new business channels. In our opinion, it is necessary to include some specializations in the field of online marketing in university curricula.
Description: Referinţe bibliografice: p. 10 (3 titl.). JEL Clasification: L81, M3, M30, M31, M37. CZU: 339.138:004.738.5(478).
URI: chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://ince.md/uploads/files/1610398745_anale-ince_editia-x-2020_tipar.pdf
http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1112
ISBN: 978-9975-4326-6-5
ISSN: 1857-3630
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendintele_dezvoltarii_marketingului_online.pdf435.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.