Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1013
Title: Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors
Authors: Gutium, Tatiana
Keywords: competitivitatea bunurilor
calitate
preţ
factori psihologici
produsul intern brut
cap de locuitor
competitiveness of goods
price
psychological factors
gross domestic product
quality
конкурентоспособность товара
качество
цена
психологические факторы
валовой внутренний продукт
Issue Date: 2018
Publisher: AGEPI
Citation: GUTIUM, Tatiana. Competitiveness of Goods and Classification of Influence Factors. In: Intellectus. 2018, nr. 4, pp. 64-72. ISSN 1857-0496.
Abstract: Fluctuations of the vector of development of the free market lead to increased competition; so the problem of increasing the competitiveness of goods becomes especially acute. In turn, the development of measures to improve competitiveness is impossible without studying the factors of influence. In order to structure the factors, it is necessary to develop a new classifier containing new components. The main purpose of research is the elaboration of a classifier that would include new factors besides those already known. In the process of both empirical and theoretical research methods were used: observation, comparison, the method of ascending from the abstract to the concrete. The study has shown that there is interdependence between the competitiveness of goods and the Gross Domestic Product per capita, also the factors of competitiveness of goods can be divided into the following groups: quality, price, after-sales service, marketing elements, and psychological factors.
Колебания вектора развития свободного рынка введут к обострению конкуренции и, таким образом, проблема повышения конкурентоспособности товара становится особенно острой. В свою очередь, разработка мер по повышению конкурентоспособности невозможна без изучения факторов влияния. Чтобы структурировать факторы, необходимо разработать новый классификатор, содержащий новые компоненты. Основная цель исследования – это разработка классификатора, который включал бы новые факторы помимо уже известных. В процессе исследования были использованы следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение, сравнение, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Исследование показало, что существует взаимозависимость между конкурентоспособностью товара и валовым внутренним продуктом на душу населения. Факторы конкурентоспособности товаров можно разделить на следующие группы: качество, цена, послепродажное обслуживание, маркетинговые элементы, психологические факторы.
Fluctuaţiile vectorului de dezvoltare a pieţei libere cauzează intensificarea concurenţei, devine acută problema sporirii competitivităţii bunurilor. La rândul său, elaborarea măsurilor de sporire a competitivităţii este imposibilă fără studierea factorilor de influenţă. Pentru a structura factorii, este necesar de elaborat un clasificator nou, care să conţină noi elemente componente. Scopul principal de cercetare reprezintă elaborarea clasificatorului care ar include factori noi pe lângă cei cunoscuţi. În procesul de cercetare au fost utilizate următoarele metode empirice și teoretice: observaţia, comparaţia, metoda de avansare de la abstract la concret. Studiul a arătat că există o interdependenţă dintre competitivitatea bunului și Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, că factorii competitivităţii bunului pot fi divizaţi în următoarele grupe: calitatea, preţul, deservirea post-vânzare, elementele de marketing, factorii psihologici.
Description: Referinţe bibliografice: p. 71 (12 titl.) CZU 339.13+330.16 JEL classifi cation: M30, M31, D10.
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1013
ISSN: 1857-0496
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Competitiveness_of_Goods_and_Classification.pdf215.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.