Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1012
Title: Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară
Other Titles: Challenges in the reconciliation of family and professional life of mothers with pre school children
Authors: Chistruga-Sinchevici, Inga
Bargan, Natalia
Keywords: mame
copil
familie
piaţa muncii
reconciliere
viață profesională
child
family
labor market
reconciliation
professional life
Issue Date: 2019
Publisher: "Tipografia Centrală”
Citation: CHISTRUGA-SÎNCHEVICI, Inga, BARGAN, Natalia. Provocări în reconcilierea vieții de familie și vieții profesionale a mamelor cu copii de vârstă preșcolară. In: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice. 2019, nr. 1, pp. 128-139. ISSN 1857-2294.
Abstract: Munca și viata de familie nu mai sunt doua lucruri distincte, ci sunt interconectate una la alta. Interesul profund pentru relaţia dintre viaţa profesională și cea familială se datorează factorilor de natură sociodemografică - creșterea numărului de cupluri în care ambii parteneri sunt angajaţi, a numărului de familii cu un singur părinte, a numărului de femei angajate, dar și accentuarea importanţei identităţii profesionale pentru femei. Articolul este elaborat în baza studiului sociologic calitativ ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” efectuat în perioada august-octombrie 2018 de către Centrul de Cercetări Demografice al INCE, în cadrul căruia au fost realizate 20 de interviuri sociologice cu mame cu copii de vârstă preșcolară (până la 6 ani). La baza articolului mai stau și unele date preliminare ale studiului cantitativ ”Părinții între necesitatea de a munci și responsabilitățile familiale” (200 de chestionare cu mame cu copii de vârstă preșcolară), desfășurat în perioada februarie-martie 2019. Studiul a evidențiat că rolul mamelor cu copii de vârstă preșcolară în familie și viața profesională poate uneori să conducă la conflicte de tipul familie-muncă și muncă-familie. S-a stabilit că mamele cu copii de vârstă preșcolară se confruntă cu reticența și imposibilitatea angajatorilor de a le oferi careva condiții care să le permită combinarea armonioasă a vieții de familie cu cea profesională. Rezultatele studiului au evidențiat că durata pauzei de îngrijire a copilului este influențată de intențiile profesionale ale femeii, oportunitățile profesionale, necesitățile de a contribui în venitul familiei și starea de sănătate a copilului. Astfel, condițiile de lucru, dispozițiile legale pentru mamele care muncesc și serviciile pentru îngrijirea copiilor constituie factori de o importanță majoră. Mamele implicate în câmpul muncii trăiesc un conflict de rol și în absența unor facilități strategia pentru îmbinarea vieții familiale și a muncii este reducerea fertilității sau amânarea ei. Facilitarea combinării rolului de mamă cu munca plătită, deși duce la diminuarea timpului liber, este cu mult mai acceptabilă, însă femeile din țara noastră sunt nevoite să aleagă pe o anumită perioadă unul dintre aceste două roluri.
Work and family life are no longer two distinct things but are interconnected one to one another. The deep interest in the relationship between work and family life is due to sociodemographic factors - the increase in the number of couples in which both partners are employed, the number of single parent families, the number of women employed, and the emphasis on the importance of professional identity for women. The article is based on the qualitative sociological study „Parents between the need to work and family responsibilities” carried out in August-October 2018 by the Demographic Research Centre of NIER, in the framework of which were made 20 sociological interviews with mothers with pre-school age (up to 6 years) children. Some preliminary data from the quantitative study „Parents between the need to work and family responsibilities” (200 questionnaires with mothers with pre-school children), conducted between February and March 2019, also contains some preliminary data. The role of mothers with pre-school children in their family and work, can sometimes lead to family-labour and labour-family type conflicts. It has been established that mothers with preschool children face the reluctance and the impossibility of employers to offer them some conditions that allow them to combine the harmonious family and professional life. The results of the study showed that the duration of child-care is influenced by women’s professional intentions, professional opportunities, the need to contribute to family income and the health of the child. Thus, working conditions, legal provisions for working mothers and childcare services are factors of major importance. Mothers implied in the workforce have a conflict of roles, and in the absence of facilities, the strategy for combining family and work life is reducing fertility or postpone it. It is much more acceptable to combine the role of mother with paid work, although it reduces the free time, but women in our country have to choose one of these two roles for a certain period of time.
Description: Referinţe bibliografice: pp. 138-139 (26 titl.).
URI: http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1012
ISSN: 1857-2294
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Provocari_in_reconcilierea_vietii_de_familie.pdf347.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.