Represent an electronic archive that accumulates, deposits and distributes the research of NIER's academic community. It also provides a sustainable,permanent and reliable access to the mentioned resources.

Reprezintă o arhiva electronica care acumulează, depozitează si distribuie cercetările comunităţii academice a INCE. Aceasta oferă, de asemenea, un acces durabil, permanent si de încredere la resursele menționate.